MatematykaJęzyk angielskiJęzyk polskiChemiaFizykaJęzyk niemieckiGeografiaHistoriaBiologiaPrzedmioty zawodowe

REGULAMIN KONKURSU

 

Regulamin konkursu

 I Organizator oraz przedmiot konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Platu Franczyza sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu ul. Garbary 95a/131.

2. Przedmiotem konkursu jest napisanie pracy nawiązującej do tematu "Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą.? Jak rozumiem słowa ks. Jana Twardowskiego".

II. Uczestnicy konkursu

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej, w dwóch kategoriach wiekowych:

a) I kategoria - szkoła podstawowa

b) II kategoria - gimnazjum i szkoła średnia

 zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie m.st. Wrocławia.

2. Prace mogą być zgłaszane do konkursu tylko indywidualnie (nie przyjmujemy prac zbiorowych).

3. Prace powinny być zakodowane i opisane.

4. Każda placówka szkolna otrzyma od Organizatora dyplom-podziękowanie za udział w konkursie i za promocję sztuki dziecięcej oraz realizację pięknej idei wychowania przez sztukę i dla sztuki.

5. Wszystkie prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność Organizatora (nie będą zwracane uczestnikom konkursu). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac.

6. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy.

 III. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy  konkursowej zgodnej z wymaganiami, określonymi w pkt IV niniejszego Regulaminu.

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani członkowie Komisji Konkursowej.

3.  Wraz z pracą konkursową należy przesłać dane kontaktowe jej autora: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy oraz e-mail, za pomocą których Organizator będzie kontaktował się z Uczestnikiem. Prace nadesłane bez w/w danych nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzcy.

4. Naruszenie przez uczestnika Konkursu któregokolwiek z warunków uczestnictwa w Konkursie, spowoduje utratę prawa do otrzymania nagrody. W przypadku stwierdzenia naruszenia zapisów niniejszego regulaminu, uczestnik Konkursu będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody.

5. Zgłaszając swoje prace, twórcy oświadczają, że przysługuje im autorskie prawo majątkowe i osobiste do nadesłanego dzieła.

6. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikowanie/prezentowanie prac przez Organizatora Konkursu na wszelkich polach eksploatacji.

7. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z tym, że twórcy oświadczają, że nie będą rościć praw do wynagrodzenia z tytułu wykorzystania nadesłanych przez nich prac na wszelkich polach eksploatacji.

 IV. Wymagania, jakie powinny spełniać prace

 1. Praca musi stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, nie może być obciążona prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Prace nadesłane na Konkurs nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych dzieł.

2. Każda praca powinna być opisana hasłem.

3. Do pracy konkursowej należy dołączyć kopertę, oznaczoną tym samym hasłem.

W kopercie należy umieścić:

a) imię i nazwisko autora pracy

b) wiek

c) adres do korespondencji,

d) telefon kontaktowy Rodzica/Opiekuna

e) adres e-mail

f) nazwę placówki/szkoły.

Kopertę należy trwale zszyć z pracą konkursową.

4. Projekt nie może obrażać uczuć religijnych, symboli państwowych oraz powinien przestrzegać powszechnie uznanych norm moralnych.

5. Wymogi pracy:

a)      technika realizacji: wydruk komputerowy, czarnobiały,

b)      format: A4,

c)       całkowita ilość znaków ze spacjami nie może przekraczać 9200,

d)      praca nie mogła być wcześniej publikowana ani zgłaszana do innych konkursów,

e)      kartki wydruku muszą być trwale ze sobą zszyte,

f)       praca konkursowa wraz z kopertą z hasłem powinna zostać dostarczona w kopercie z napisem ?Śpieszmy się kochać ludzi  tak szybko odchodzą. Jak rozumiem słowa ks. Jana Twardowskiego?- jesienny konkurs Platu

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Prace konkursowe, z dopiskiem "Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą. Jak rozumiem słowa ks. Jana Twardowskiego? - jesienny konkurs Platu należy dostarczyć na adres:

Akademia Platu

Ul. Ofiar Oświęcimskich 21/1

50-069 Wrocław

2. Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac upływa 22 listopada 2013 (decyduje data doręczenia pracy do Akademii Platu we Wrocławiu).

 VI. Ocena prac

1. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: pomysł, oryginalność, odniesienie do tematu.

2. Oceny prac dokona trzyosobowa Komisja Konkursowa.

3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Członkom Komisji zostaną zaprezentowane wyłącznie prace uczestników.

4. Komisja Konkursowa dokona oceny prac konkursowych i wybierze zwycięską pracę.

5. Organizator nie zwraca uczestnikom prac konkursowych, biorących udział w Konkursie. Uczestnik może odebrać pracę osobiście.

 VII. Nagrody

1. Nagrody to:

I miejsce:  Bon podarunkowy o wartości 100 zł. do wykorzystania w sieci sklepów EMPIK (dla każdej z grup wiekowych)

II miejsce i III miejsce nagrody książkowe.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do innego rozdysponowania puli nagród.

 VIII. Ogłoszenie wyników

1. Ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi dnia 28 listopada 2013 w siedzibie organizatora przy ul. Ofiar Oświęcimskich 21/1 we Wrocławiu o godz. 17.00.

2. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Organizatora http://www.platu.pl/wroclaw/ Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach indywidualnie.

3. Nagrody wręczane są osobiście laureatom bądź osobom pisemnie upoważnionym i nie będą wysyłane pocztą.

4. W przypadku nie odebrania nagrody Organizator zastrzega sobie prawo jej wycofania z puli nagród.

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureacie, a także prac konkursowych oraz umieszczenia tych informacji w materiałach promocyjnych Organizatora.

6. Podczas uroczystości wręczania nagród najlepsze z nadesłanych prac będą prezentowane. Odbiór pracy będzie możliwy po zakończeniu uroczystości.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

 IX. Prawa autorskie

Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami, wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba/podmiot zgłaszający pracę zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

 X. Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez Uczestników konkursu.

2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez Organizatora w celach prowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania nagród.

3. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu.

4. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Komisja Konkursowa.

5. Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udziela sekretariat konkursu:

Akademia Platu: wroclaw@platu.pl  , tel. 71/ 361 31 31 

telefon dyżurny+48 516 194 204
Formularz kontaktowy
Zapisz się do naszego newslettera: